skip to Main Content
กลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่

อำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแล ให้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด

3. ตรวจสอบและรับรองการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. ศึกษา พัฒนาและวิเคราะห์เทคโนโลยี นวัตกรรมในการตรวจสอบเพื่อยกระดับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม และทันสมัย

5. สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

6. ผลักดันเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Code) โดยมุ่งเน้นให้มีการผลักดันและบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดประเภทหรือขนาดของโรงงานและอาคารให้มีมาตรการบังคับมาตรฐานโรงงานและอาคารก่อสร้างใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการมาตรฐานในการออกแบบโรงงานและอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้มีความเหมาะสม

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายณัฐพล รุ่นประแสง

นายณัฐพล รุ่นประแสง

หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่

นายวิศทิกร นิ่มนวล

นายวิศทิกร นิ่มนวล

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายวิศรุต เมธาสิทธิ์

นายวิศรุต เมธาสิทธิ์

วิศวกรชำนาญการ

นายกฤษกร นินทะ

นายกฤษกร นินทะ

วิศวกรปฏิบัติการ

รอการแต่งตั้ง

รอการแต่งตั้ง

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
นางสาวสุพรรณี พรมใจ

นางสาวสุพรรณี พรมใจ

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top