กลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่
กลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่

อำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแล ให้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด

3. ตรวจสอบและรับรองการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. ศึกษา พัฒนาและวิเคราะห์เทคโนโลยี นวัตกรรมในการตรวจสอบเพื่อยกระดับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม และทันสมัย

5. สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประกอบ เอี่ยมสอาด

นายประกอบ เอี่ยมสอาด

ผอ.กลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่

นายสุควร หวังชม

นายสุควร หวังชม

นายช่างเทคนิคอาวุโส

นางสาวเฉลิมลักษณ์ จิตรรำพึง

นางสาวเฉลิมลักษณ์ จิตรรำพึง

วิศวกรชำนาญการ

นายกฤษกร นินทะ

นายกฤษกร นินทะ

วิศวกรปฏิบัติการ

นายประวัติ นิธิภาคย์

นายประวัติ นิธิภาคย์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานราชการ
นางสาวสุพรรณี พรมใจ

นางสาวสุพรรณี พรมใจ

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top