skip to Main Content
กลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร

อำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแล ให้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลเพื่อให้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด

3. ตรวจสอบและรับรองการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี

4. ศึกษา พัฒนาและวิเคราะห์เทคโนโลยี นวัตกรรมในการตรวจสอบเพื่อยกระดับเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสม และทันสมัย

5. สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่หรืออาคารดัดแปลง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายประกอบ เอี่ยมสอาด

นายประกอบ เอี่ยมสอาด

หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคาร

นายวิศทิกร นิ่มนวล

นายวิศทิกร นิ่มนวล

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

นายสุควร หวังชม

นายสุควร หวังชม

นายช่างเทคนิคอาวุโส

นายประวัติ นิธิภาคย์

นายประวัติ นิธิภาคย์

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายกฤษกร นินทะ

นายกฤษกร นินทะ

วิศวกรปฏิบัติการ

พนักงานราชการ
นางสาวสุพรรณี พรมใจ

นางสาวสุพรรณี พรมใจ

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top