skip to Main Content

แบบฟอร์มปฏิบัติงาน

1 การขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
 • คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
 • แบบกรอกข้อมูลของโรงงานเพื่อการวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม
 • แบบกรอกข้อมูลของอาคารเพื่อการวินิจฉัยการเป็นอาคารควบคุม

2 การขอผ่อนผัน

 • คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 • แบบฟอร์มหนังสือนำส่งกรมฯ เพื่อยื่นขอผ่อนผันฯ
 • แบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย (บพผ.1)
 • สรุปปริมาณการใช้พลังงาน
 • แบบฟอร์มหนังสือแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานรอบ 6 เดือนที่ได้รับการผ่อนผันฯ
 • แบบแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในรอบ 6 เดือน ของอาคาร/โรงงานควบคุมที่ได้รับการผ่อนผันฯ
3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • คู่มือประชาชน การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
        แบบ บพช.1 หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ 
        – แบบ บพช.2 หนังสือรับรองผลงานฯ ของโรงงาน/อาคารควบคุม   
        – แบบ บพช.3 หนังสือรับรองผลงานฯ ที่มิใช่ของโรงงาน/อาคารควบคุม   
 • ตัวอย่างแจ้งพ้นหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
4 รายงานการจัดการพลังงาน
 • คู่มือประชาชน การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน
 • แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม (ปรับปรุง 19 เม.ย.59)
 • แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม (ปรับปรุง 2561)
5  รายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 • แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินงานตามข้อกำหนด
 • แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
6 การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Form
 • แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม) (EFR 1) 
 • แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง) (EFR 2) 

7  การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 • คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บพต 1) 
 • คำขอรับอนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (บพต 2) 
 • คำขอใบแทนใบอนุญาต (บพต 3) 
 • คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (บพต 4) 
 • หนังสือมอบอำนาจ (บพต 5) 
 • บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ (บพต 6) 
 • บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (บพต 7) 
 • คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ (บพต 8) 
 • คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (บพต 9) 
 • ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บพต 10) 
 • ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บพต 11) 

8  การขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

 • คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
 • คำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบและขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
9  การบริการตรวจ ประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
 • คู่มือประชาชน การบริการตรวจ ประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
 • แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ศออ.02)
10. แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับที่ปรึกษา)
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานข้อมูลบริการโครงการ (สำหรับเจ้าหน้าที่) 
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานข้อมูลบริหารโครงการ (สำหรับที่ปรึกษา) 
 • แบบฟอร์มขอใช้ข้อมูลจากฐานอนุรักษ์พลังงาน 
11. ไฟล์และเอกสารประกอบการสัมมนา
 • สัมมนาการจัดส่งรายงานการจัดการและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ e-Form
Back To Top