skip to Main Content

แบบฟอร์มปฏิบัติงาน

1 การขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
 • คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
 • แบบกรอกข้อมูลของโรงงานเพื่อการวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม 
 • แบบกรอกข้อมูลของอาคารเพื่อการวินิจฉัยการเป็นอาคารควบคุม 

2 การขอผ่อนผัน

 • ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • คู่มือประชาชน การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
 • แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
แบบ บพช.1 หนังสือแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบฯ
– แบบ บพช.2 หนังสือรับรองผลงานฯ ของโรงงาน/อาคารควบคุม
– แบบ บพช.3 หนังสือรับรองผลงานฯ ที่มิใช่ของโรงงาน/อาคารควบคุม
 • ตัวอย่างหนังสือแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

สำหรับการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและการแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์

 • แบบแจ้งความประสงค์สำหรับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ ES 1)
 • ขั้นตอนและรายละเอียดการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและการแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (แบบ ES 2)
4 รายงานการจัดการพลังงาน
 • คู่มือประชาชน การจัดส่งรายงานการจัดการพลังงาน
 • แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม (ปรับปรุง 19 เม.ย.59)
 • แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม (ปรับปรุง 2561)
5 รายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 • แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินงานตามข้อกำหนด
 • แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
6 การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Form
 • แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม) (EFR 1)
 • แบบแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้ตรวจสอบและรับรอง) (EFR 2)

7 การขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

 • คำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บพต 1)
 • คำขอรับอนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (บพต 2)
 • คำขอใบแทนใบอนุญาต (บพต 3)
 • คำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต (บพต 4)
 • หนังสือมอบอำนาจ (บพต 5)
 • บัญชีแสดงรายชื่อผู้ชำนาญการ (บพต 6)
 • บัญชีแสดงรายชื่อผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (บพต 7)
 • คำขอทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ (บพต 8)
 • คำขอทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (บพต 9)
 • ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บพต 10)
 • ใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (บพต 11)

8 การขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม

 • คู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
 • คำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.1)
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบและขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
 • คำขอเป็นผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม
9 การบริการตรวจ ประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
 • คู่มือประชาชน การบริการตรวจ ประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
 • หนังสือขอรับบริการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ศออ.02)
10. แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานอนุรักษ์พลังงาน (สำหรับที่ปรึกษา)
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานข้อมูลบริการโครงการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • แบบฟอร์มขอใช้งานระบบฐานข้อมูลบริหารโครงการ (สำหรับที่ปรึกษา)
 • แบบฟอร์มขอใช้ข้อมูลจากฐานอนุรักษ์พลังงาน
Back To Top