skip to Main Content
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน

อำนาจและหน้าที่

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและระบบการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ วางแผนและปรับปรุงในการปฏิบัติ
งานตามภารกิจของสำนัก ได้แก่

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

2. เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้ทันสมัย

3. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาเอกสาร คู่มือ ระบบและวิธีการทำงานให้ทันสมัย และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น

4. ศึกษารายงาน เทคนิควิชาการด้านอนุรักษ์พลังงานล่าสุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน

Back To Top