skip to Main Content
กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1

อำนาจและหน้าที่

1. กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่อาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดการพลังงาน การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุม 

2. ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม

3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

4. ตรวจสอบ/วิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม

5. ขึ้นทะเบียนการเป็นอาคารควบคุม/การยกเลิกเป็นอาคารควบคุมและแจ้งหน้าที่ รวมทั้งพิจารณาการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุม

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวรยุทธ คงบุญ

นายวรยุทธ คงบุญ

หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1

นายณัฐพล รุ่งประแสง

นายณัฐพล รุ่งประแสง

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

นางสาววริศรา แสงวิเชียร

นางสาววริศรา แสงวิเชียร

วิศวกรชำนาญการ

นางสาวปุลิน ธำรงลักษ์

นางสาวปุลิน ธำรงลักษ์

วิศวกรปฎิบัติการ

นายฉัตรชัย กล้าเชี่ยว

นายฉัตรชัย กล้าเชี่ยว

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
นางนรากรณ์ ขันทอง

นางนรากรณ์ ขันทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร์

นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นายศุภชัย ปั้นสนธิ

นายศุภชัย ปั้นสนธิ

เจ้าพนักงานธุรการ

Back To Top