skip to Main Content
กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1

อำนาจและหน้าที่

1. กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่อาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดการพลังงาน การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำอาคารควบคุม 

2. ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุม

3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

4. ตรวจสอบ/วิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม

5. ขึ้นทะเบียนการเป็นอาคารควบคุม/การยกเลิกเป็นอาคารควบคุมและแจ้งหน้าที่ รวมทั้งพิจารณาการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุม

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายวรยุทธ คงบุญ

นายวรยุทธ คงบุญ

หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1

นางสาววริศรา แสงวิเชียร

นางสาววริศรา แสงวิเชียร

วิศวกรชำนาญการ

นางสาวปุลิม ธำรงลักษ์

นางสาวปุลิม ธำรงลักษ์

วิศวกรปฎิบัติการ

นายฉัตรชัย กล้าเชี่ยว

นายฉัตรชัย กล้าเชี่ยว

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
นางนรากรณ์ ขันทอง

นางนรากรณ์ ขันทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร์

นางสาวบุษกร ศรีบุรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top