skip to Main Content
อำนาจและหน้าที่สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

กํากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

โครงสร้างของ สกอ.

สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (สกอ.)
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) ระดับสูง
นายโกมล บัวเกตุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร
นายโกมล บัวเกตุ

นายโกมล บัวเกตุ

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์ 0-2223-1149
โทรสาร 0-2226-4697

นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล

นายกิตติพงษ์ รัตนาพิศุทธิกุล

รก.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์ 0-2223-1153
โทรสาร 0-2226-4697

นายวรยุทธ คงบุญ

นายวรยุทธ คงบุญ

ผอ.กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1
โทรศัพท์ 0-2223-0021-9
โทรสาร 0-2226-4697

นายวิรัตน์ ทรงงาม

นายวิรัตน์ ทรงงาม

ผอ.กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2
โทรศัพท์ 0-2223-4318
โทรสาร 0-2226-4697

นายสุมิตร ยนต์ไชย

นายสุมิตร ยนต์ไชย

ผอ.กลุ่มพลังงานควบคุม
โทรศัพท์ 0-2226-3998
โทรสาร 0-2226-4697

นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์

นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์

รก.ผอ.กลุ่มวิชาการ
โทรศัพท์ 0-2223-1152
โทรสาร 0-2226-4697

นางสุกัญญา เบญจมงคล

นางสุกัญญา เบญจมงคล

ผอ.กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์ 0-2226-1766
โทรสาร 0-2226-4697

นายประกอบ เอี่ยมสอาด

นายประกอบ เอี่ยมสอาด

ผอ.กลุ่มมาตรฐานอาคารใหม่
โทรศัพท์  0-2223-5519
โทรสาร 0-2226-4697

นายณัฐพล รุ่นประแสง

นายณัฐพล รุ่นประแสง

ผอ.กลุ่มพัฒนาดิจิทัลพลังงาน
โทรศัพท์ 0-2223-1150
โทรสาร 0-2226-4697

นางสมสุข มุสิผล

นางสมสุข มุสิผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2223-1150
โทรสาร 0-2226-4697

Back To Top