skip to Main Content
อำนาจและหน้าที่กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

กําหนดมาตรการและแผนงานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

กํากับดูแลการอนุรักษ์พลังงานและการผลิตพลังงานควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บริหารจัดการและสนับสนุนทางการเงินเพื่อดําเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด

โครงสร้างของ กกอ.

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.)
ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร
นายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา

นายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา

ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ1848
โทรสาร 0-2226-4697

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงาน
โทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1548
โทรสาร 0-2226-4697

นายวรยุทธ คงบุญ

นายวรยุทธ คงบุญ

หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1
โทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1424
โทรสาร 0-2226-4697

นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์

นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์

หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2
โทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1086
โทรสาร 0-2226-4697

นายประพนธ์ ฟักอินทร์

นายประพนธ์ ฟักอินทร์

หัวหน้ากลุ่มพลังงานควบคุม
โทรศัพท์ 0-2226-3998
โทรสาร 0-2226-4697

นางสาวเฉลิมลักษณ์ จิตรรำพึง

นางสาวเฉลิมลักษณ์ จิตรรำพึง

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
โทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1651
โทรสาร 0-2226-4697

นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์

นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน

โทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1515
โทรสาร 0-2226-4697

นายณัฐพล รุ่นประแสง

นายณัฐพล รุ่นประแสง

หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่
โทรศัพท์  0-2223-5519
โทรสาร 0-2226-4697

นางสมสุข มุสิผล

นางสมสุข มุสิผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-2223-1150
โทรสาร 0-2226-4697

Back To Top