skip to Main Content
กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2

อำนาจและหน้าที่

1. กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดการพลังงาน การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม

2. ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุม

3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

4. ตรวจสอบ/วิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม

5. ขึ้นทะเบียนการเป็นโรงงานควบคุม/การยกเลิกเป็นโรงงานควบคุมและแจ้งหน้าที่ รวมทั้งพิจารณาการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุม

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร

หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2

นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

นายฐากร ชัยวิริยกุล

นายฐากร ชัยวิริยกุล

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ

นายกิติพงศ์ แตงพันธ์

นายกิติพงศ์ แตงพันธ์

วิศวกรชำนาญการ

นางสาวกุลศิริ ศักดิ์ประสิทธิ์

นางสาวกุลศิริ ศักดิ์ประสิทธิ์

วิศวกรชำนาญการ

นายพรชัย เถียรหนู

นายพรชัย เถียรหนู

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

พนักงานราชการ
นายวรุตม์ ตั้งติปกรณ์

นายวรุตม์ ตั้งติปกรณ์

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top