skip to Main Content
กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2

อำนาจและหน้าที่

1. กำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงงานควบคุมตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ดำเนินกิจกรรมตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การจัดการพลังงาน การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุม

2. ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุม

3. ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม

4. ตรวจสอบ/วิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์และคุณภาพวัสดุ หรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม

5. ขึ้นทะเบียนการเป็นโรงงานควบคุม/การยกเลิกเป็นโรงงานควบคุมและแจ้งหน้าที่ รวมทั้งพิจารณาการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานควบคุม

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายพงศ์พันธ์ุ วรสายัณห์

นายพงศ์พันธ์ุ วรสายัณห์

หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2

นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

นายศุภชัย เชาว์วิศวชัย

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

นายฐากร ชัยวิริยกุล

นายฐากร ชัยวิริยกุล

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ

ร้อยโทกิติพงศ์ แตงพันธ์

ร้อยโทกิติพงศ์ แตงพันธ์

วิศวกรชำนาญการ

นางสาวกุลศิริ ศักดิ์ประสิทธิ์

นางสาวกุลศิริ ศักดิ์ประสิทธิ์

วิศวกรชำนาญการ

นายอนุพงศ์ มานะชัยชนะ

นายอนุพงศ์ มานะชัยชนะ

วิศวกรชำนาญการ

นายพรชัย เถียรหนู

นายพรชัย เถียรหนู

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

พนักงานราชการ
นายวรุตม์ ตั้งติปกรณ์

นายวรุตม์ ตั้งติปกรณ์

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top