skip to Main Content
กลุ่มพลังงานควบคุม

อำนาจและหน้าที่

1. สำรวจ รวบรวมข้อมูล การผลิตพลังงานควบคุม

2. ศึกษาการผลิตพลังงานรูปแบบต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นพลังงานควบคุม

3. กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน เกี่ยวกับพลังงานควบคุม

4. กำกับดูแลการผลิตพลังงานควบคุมให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด

5. ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตาม พ.ร.บ การพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พศ. 2535

6. ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุมและแจ้งความเห็นการอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

7. พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุมิตร ยนต์ไชย

นายสุมิตร ยนต์ไชย

หัวหน้ากลุ่มพลังงานควบคุม

นายเอกลักษณ์ เลื่องสุนทร

นายเอกลักษณ์ เลื่องสุนทร

วิศวกรชำนาญการ

นายประพนธ์ ฟักอินทร์

นายประพนธ์ ฟักอินทร์

วิศวกรชำนาญการ

นายใจเพชร แก้วโภคา

นายใจเพชร แก้วโภคา

วิศวกรชำนาญการ

นาย

นาย

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์ฉุน

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์ฉุน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวดวงพร อินทร์ประดิษฐ์

นางสาวดวงพร อินทร์ประดิษฐ์

นักจัดการงานทั่วไป

นายศุภชัย ปั้นสนธิ

นายศุภชัย ปั้นสนธิ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภกฤษ์ ปั้นสนธิ

นายศุภกฤษ์ ปั้นสนธิ

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top