skip to Main Content

งานสัมมนา “Energy Efficienercy Building Trends and Move in Thailand 4.0” โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ

งานสัมมนา “Energy Efficienercy Building Trends and Move in Thailand 4.0” โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

Back To Top