skip to Main Content

สัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

           ณ โรงแรม PRINCE PALACE HOTEL นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (Internal Combustion Engine: ICE) เปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) ซึ่งทำให้ลดมลพิษและบรรเทาภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ กรอบความตกลงระหว่างประเทศที่จะลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว กำหนดให้รักษาระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ผิวโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส และสำหรับประเทศไทยตั้งเป้าจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 – 25 ภายในปี ค.ศ. 2030 ตามข้อตกลงดังกล่าว และเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศด้วย ซึ่งรัฐบาลเริ่มมีการผลักดันนโยบายการส่งเสริม EV มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว ดังนั้นการสัมมนาในวันนี้จึงถือเป็นการเปิดตัวโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

Back To Top