skip to Main Content

กฎหมายด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กฏกระทรวง

ประกาศกระทรวง

ประกาศกรม

กฏกระทรวง ฉบับที่4 (พ.ศ.2539)ออกตามความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

Ministry of Energy Statement On Criteria and Procedure for the Management of Energy In Designated Factories and Buildings B.E. 2552

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

Ministerial Regulation Prescribing Standard, Criteria, and Energy Management Procedures In Designated Factories and Buildings B.E. 2552

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพลังงานหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564Snow

กฏกระทรวง

ประกาศกรม

กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2559

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2560

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2560(เพิ่มเติม)

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564Snow

Back To Top