skip to Main Content
2561
โครงการสนับสนุนด้านการเงินในการอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับชื่อโครงการรายละเอียด
1โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3View
2โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมายที่ปรึกษาฯView
3โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมView
4โครงการสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอากาศอัดทั้งระบบด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติView
5โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการพลังงานในระบบทำน้ำเย็นทั้งระบบตามนโยบาย Thailand 4.0View
6โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM)View
7โครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet Of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานView
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับชื่อโครงการรายละเอียด
1โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อน (Heat Facilitator)View
2โครงการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาติในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานView
3โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator)View
4โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานView
5โครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมินแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานView
6โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจView
7โครงการขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานView
โครงการกำกับการอนุรักษ์พลังงาน
ลำดับชื่อโครงการราย
ละเอียด
1งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมเอกชน View
2โครงการกำกับและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม
Back To Top