skip to Main Content

หลักการและเหตุผล/ที่มาและสภาพปัญหา/ความจำเป็น

จากแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี EEP2015 (พ.ศ. 2558 – 2579) ไก้กำหนกอาคารควบคุม (EE-1) จะต้องดำเนินการเพื่อตรวจสนองกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และบรรลุตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้บบลุตามแผนอนุรักษ์พลังงานที่วางไว้ พพ. ซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลอาคารควบคุมให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ซึ่งได้กำหนดให้เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่จะต้องแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ก่อนส่งรายงานการจัดการพลังงานให้กับทาง พพ. ภายในเดือนมีนาคมทุกปีนั้น

ปัจจุบันมีอาคารควบคุมเอกชนทั้งสิ้นจำนวน 2,111 แห่ง โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาคารศูนย์การค้า, กลุ่มโรงแรม, กลุ่มสำนักงานและฟาร์มปศุสัตว์ และกลุ่มสถานศึกษา โรงพยาบาลและอื่นๆ เนื่องจากบุคลาการหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายยังไม่เพียงพอ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน พพ. จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาหน่วยงานที่เข้าไปผลักดันการดำเนินการตามกฎหมายของอาคารควบคุม เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทั่วถึงอาคารควบคุมทั่วประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี

 

วัตภุประสงค์

  1. เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้อาคารควบคุม ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
  2. เพื่อช่วย พพ. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของกิจกรรมที่อาคารควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุม
  4. เพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพลังงานของอาคารควบคุม เช่น ปริมาณการใช้พลังงาน, ผลการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
  5. เพื่อวิเคราะห์การดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุม เพื่อดูแนวโน้ม และหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต
Back To Top