skip to Main Content

บทนำ

­            พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นผลให้อาคาร/โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมายให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของอาคาร/โรงงานควบคุมที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม จากการตรวจสอบรายงานฯ พบว่าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลายแห่งมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในเกณฑ์ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากหน่วยงานขาดงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก ได้แก่ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น มีอายุการใช้งานมานาน หากสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดังกล่าวได้จะส่งผลให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลให้เกิดความปลอดภัย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

            พพ.จึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุน ผลักดัน สร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกและประสานงานในด้านงบประมาณในการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นได้ผ่านการตรวจวัด รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมมีการปรับปรุงและการใช้งานในระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
  2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าผ่านการปฏิบัติจริงด้วยการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป
  3. เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ป้องกัน อุปกรณ์ควบคุมในระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไฟฟ้า เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

 

Back To Top