skip to Main Content

 

หลักการและเหตุผล

                โดยจากการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนในปีที่ผ่านมา พพ. พบว่า มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนได้มากกว่า 30ktoe ดังนั้น พพ.จังมีแนวคิดในการดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อนขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมสามารถลดการใช้พลังงานของระบบความร้อนลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นได้ผ่านการตรวจวัด รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป

วัตถุประสงค์

    • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมมีการปรับปรุงและการใช้งานในระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน
    • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนผ่านการปฏิบัติจริงด้วยการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานความร้อนได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามรถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป
    • เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม

ใบสมัครและหนังสือนำส่ง Word PDF
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1803 มือถือ 09-8829-2214 Email :
Heat.faci2@gmail.com

Back To Top