skip to Main Content

ลงนาม MOU ผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

Back To Top