skip to Main Content

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3

คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับการสนับสุนนระบบอบแห้งปี 2559 พร้อมเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3 พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ดังนี้ (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบล่าโดม ในการลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยสนับสนุนงบลงทุนบางส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 ราย ซึ่งทาง พพ. หวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าอบแห้งในเชิงพาณิชย์ โดยระบบอบแห้งฯ ที่ พพ. ให้การสนับสนุน มี 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก (แบบ พพ. 1) ขนาดกลาง (แบบ พพ. 2) และ ขนาดใหญ่ (แบบ พพ. 3) ทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และใช้ตากผลิตภัณฑ์แห้งได้หลากหลายประเภทเช่น ผัก ผลไม้อบแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพร ข้าวแต๋น ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น โดยการใช้พลังงานสะอาดนี้นอกจากจะทดแทนการใช้พลังงานจากก๊าซ ไฟฟ้า และน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ยิ่งไปกว่านั้นจากการสอบถามผู้ใช้งานระบบอบแห้งฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ผ่านมา พบว่าประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการใช้ระบบฯ คือ ลดความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ โดยป้องกันฝน แมลง สัตว์พาหะ ฝุ่นละออง ทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น สอดคล้องกับสินค้าที่ผลิตมาตรฐานดีที่เหมาะสม ลดระยะเวลาในการอบแห้ง เพิ่มปริมาณการผลิต ในที่สุด สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

Back To Top