skip to Main Content

เปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ดันพลังงานทางเลือกสู่เวทีอาเซียน

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 (ASE2018) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและยานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น และหน่วยงานเอกชนเป็นจำนวนมาก

สำหรับงาน ASEAN Sustainable Energy week 2018 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่พลังงานทางเลือกอนาคต ยานยนต์ไฟฟ้า-สมาร์ทกริด-สมาร์ทซิตี้ โดยจัดร่วมกับงาน Renewable Energy Asia, Energy Efficiency Asia, Entech Pollutech Asia, Electric Vehicle Asia 2018, iEVTech 2018 , Boilex Asia 2018 และ Pump and Valves Asia 2018 เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ครบครันด้านพลังงานทดแทนที่รวบรวมเทคโนโลนี กว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Back To Top