skip to Main Content

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้า

ณ ห้อง SIAM MEETING ชั้น 9 MERCURE & IBIS BANGKOK HOTELS นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ รับฟํงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่นําเข้า ส่งออก ผู้ผลิตหรือจําหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําข้อคิดเห็นที่ดีมาเป็นแนวประกอบการศึกษาในโครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

Back To Top