skip to Main Content
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว. พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว. พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ บริเวณปากคลองบางตราน้อย สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม โดยมีนายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้อำนวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานฝากเน้นย้ำเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องที่ใช้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้นการมีศูนย์เรียนรู้ การเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่มีความหลายหลาย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ได้เข้ามาศึกษาบริบทต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และติดตั้งสื่อสาธิตเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม หลังจากนี้จะต้องมีผู้เชียวชาญเข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ยังพกพร่องอยู่ โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

Back To Top