skip to Main Content

งานสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

งานสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่2 “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

Back To Top