skip to Main Content

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535” ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535” ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

Back To Top