skip to Main Content

แจ้งการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

เพื่อความสะดวกและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถส่งรายงานทาง e-Form ได้ตาม Link  https://eform2.dede.go.th/login
Back To Top