skip to Main Content
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

2. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอนุรักษ์พลังงาน

3. เสนอแนะและให้คำปรึกษาทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนอนุรักษ์พลังงาน

4. ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงินแก่อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม

5. สนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน หรือที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์

นายสุทธิชาติ แสงสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน

นายสิทธิพล กว้างนอก

นายสิทธิพล กว้างนอก

วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ 

นายอัจฉริยะ แจ้งฉาย

นายอัจฉริยะ แจ้งฉาย

วิศกรปฏิบัติการ​

นางสาวลภัสธร เจียงวรีวงศ์

นางสาวลภัสธร เจียงวรีวงศ์

วิศวกรปฏิบัติการ

นายรัชต์ภาคย์ ตันติแสงหิรัญ

นายรัชต์ภาคย์ ตันติแสงหิรัญ

วิศวกรปฏิบัติการ

พนักงานราชการ
นายศรินทร์ รุจาคม

นายศรินทร์ รุจาคม

นักวิชาการพลังงาน

นางสาวผกาวัลย์ ไกรสูนย์

นางสาวผกาวัลย์ ไกรสูนย์

นักจัดการงานทั่วไป

นายทัชกร ไกรพลธนเดช

นายทัชกร ไกรพลธนเดช

นักจัดการงานทั่วไป

Back To Top