skip to Main Content

พพ. เดินสายมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)

พพ. เดินสายมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)
.
(4 ต.ค.64) นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ได้มอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ. ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ เป็นผู้รับมอบ
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 4 อาคาร ได้แก่ อาคารอุทยานเทคโนโลยี, อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก, อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดย พพ. ได้เข้ามอบรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ฉลากระดับดีมาก 2 รางวัล และฉลากระดับดี 1 รางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล
.
โดยการมอบฉลากนั้น มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในภาคอาคาร และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีการออกแบบอาคารเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะมีการบังคับใช้เริ่มจากอาคารขนาดพื้นที่ 10,000 5,000 และ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน 3 ปีตามลำดับ

Back To Top