skip to Main Content

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา “การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา “การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service
” ผ่านเว็บไซต์ http://m-berc.dede.go.th
ไปแล้วนั้น บัดนี้ พพ. ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดสัมมนาเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเข้าไปยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ ผ่านทาง http://m-berc.dede.go.th
ภายในวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ หากท่านไม่ดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่ว่างให้กับโรงงาน/อาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และ
บุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ต่อไป

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2223 0021-9 ต่อ 1323

Back To Top