skip to Main Content

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนและระบบปรับอากาศ”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล พร้อมเป็นประธานเปิด สัมมนา แถลงผลสำเร็จการดำเนินงาน

“โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนและระบบปรับอากาศ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำให้เกิดผลประหยัดรวมคิดเป็นพลังงานความร้อนเท่ากับ 2.55 ktoe หรือคิดเป็นเงิน 13,347,892 บาท/ปี และพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.73 ktoe หรือคิดเป็นเงิน 30,655,649 บาท/ปี จากผลสำเร็จของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พพ. จึงได้จัดแถลงผลสำเร็จของโครงการ เพื่อแสดงความยินดี และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้เกิดแนวทางในการปรับปรูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

Back To Top