skip to Main Content

โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม

หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในข้อ 4.5.4 กำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน โดยการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรการทางกฎหมาย กระทรวงพลังงานได้กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (2561-2565) ฉบับปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ 3.1.1 ภาคบังคับ ได้แก่การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม และตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี EEP 2018 (พ.ศ. 2561-2580) กลยุทธ์การจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม (มาตรการ EE-1) กำหนดให้โรงงานควบคุมจะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในการกำกับดูแลโรงงานควบคุมให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานควบคุมมากถึง 6,111 แห่ง ซึ่งมีกิจกรรมตามกฎหมายต่างๆที่ต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอน และมีจำนวนมาก รวมทั้งจำนวนเจ้าหน้าที่มีจำกัด พพ. จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาหน่วยงานมาดำเนินการ โดยให้หน่วยงานดังกล่าวเข้าไปผลักดันการดำเนินการตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทั่วถึงโรงงานควบคุมทั่วประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ผลที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสม รวมถึงบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานควบคุมในระบบฐานข้อมูลของ พพ. ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานของประเทศและยังลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1 เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้โรงงานควบคุม ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (EEP2018)
2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
3 เพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดทำแนวทางส่งเสริมที่เหมาะสม
ขั้นตอนการดำเนินการ
1 ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนโรงงานควบคุมใหม่
2 ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมเอกสารสำหรับการขอยกเลิกทะเบียนโรงงานควบคุม
3 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
4 ทวนสอบข้อมูลของรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม
5 ติดตามและรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับโรงงานควบคุมที่ได้รับผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย
6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพลังงานของโรงงานควบคุม เช่น ปริมาณการใช้พลังงาน ผลการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น เพื่อหาศักยภาพหรือแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไปในอนาคต
7 บันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานควบคุมในระบบฐานข้อมูลของ พพ. และสรุปผลการดำเนินโครงการทั้งหมด
8 จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน เพื่อสรุปผลสำเร็จของดำเนินโครงการ พร้อมแสดงผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงจากรายงานการจัดการพลังงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร หัวหน้ากลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 2
02-223-0021-9 ต่อ 1548
E-mail awut_k@dede.go.th

 

Back To Top