skip to Main Content

 

หลักการและเหตุผล

­            ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีมาตรการทั้งทางด้านบริหาร ด้านสังคม และด้านกฎหมาย เพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปีนั้น แผน EEDP 2015 (พ.ศ.2558-2579) ยุทธศาสตร์การเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี และเสริมสร้างธุรกิจผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง และยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานทุกภาคเศรษฐกิจให้ทัดเทียมสากล ได้กำหนดมาตรการ การส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์ อาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งเป็นอาคารที่มีชั่วโมงการใช้งานสูงเนื่องจากเป็นอาคารที่คอยบริการสุขภาพให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้มีการใช้พลังงานสูงตามไปด้วย ในประเทศไทยมีจำนวนสถานพยาบาลภาครัฐ ทั้งหมด จำนวน 1,027 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นอาคารที่มีขนาดการใช้พลังงานสูง ซึ่งมีการติดตั้งหม้อแปลงใหญ่กว่า 1175 kVA จำนวน 143 แห่ง โดยลักษณะการใช้พลังงานส่วนใหญ่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมีสภาพเก่าและล้าสมัย จากข้อมูลการสำรวจรายละเอียดอุปกรณ์และเครื่องจักรในอาคารโรงพยาบาล พบว่าอุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ หม้อไอน้ำ (Boiler) เครื่องทำน้ำเย็น และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งหากมีการดำเนินการสนับสนุน การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว จะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารโรงพยาบาลภาครัฐ และสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

            ในปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้จัดทำโครงการ สนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานของอาคาร โดยการดำเนินการจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์

วัตถุประสงค์

            เพื่อสนับสนุนให้อาคารโรงพยาบาลภาครัฐ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงานของอาคาร ด้วยวิธีการสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วน Matching Fund (ไม่เกิน 70% ของเงินลงทุนทั้งหมด) และเพื่อให้การออกแบบระบบต่างๆเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องและเพื่อการใช้งานมีความปลอดภัยจะสนับสนุนค่าที่ปรึกษา,ออกแบบ,ควบคุมงานให้กับทางโรงพยาบาล (ไม่เกิน 5% ของเงินลงทุนทั้งหมด) ตามเกณฑ์การดำเนินงานที่ พพ. กำหนด โดยสนับสนุนผู้สมัครที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในงบประมาณ 2561 จำนวนไม่เกิน 150 โรงพยาบาล


เงื่อนไขและประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ

เอกสารใบสมัครและหนังสือนำส่ง
ใบสมัครโครงการ Word
ใบสมัครโครงการ PDF
(แบบฟอร์ม) หนังสือนำส่งใบสมัคร
(แบบฟอร์ม) หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ
(แบบฟอร์ม) หนังสือนำส่งหนังสือยืนยัน

เอกสารประกอบอื่นๆ
(ตัวอย่าง) ข้อเสนอโครงการ
(ตัวอย่าง) หนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุน_กองทุน
ตัวอย่าง TOR ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ

Back To Top