skip to Main Content
ที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ
 

ที่มาของโครงการ

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานทุกรอบปี และจัดส่งผลการตรวจสอบและรับรองการ จัดการพลังงาน ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจสอบกับ พพ.

โดยในปี 2558 พพ. มีประกาศให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 3,530 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือใช้พลังงานรวมตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุนค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในวงเงิน 40,000 บาทต่อแห่ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าตรวจสอบฯ จะต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานพร้อมด้วย รายงานการจัดการพลังงาน ภายใน 31 มีนาคม 2559 และผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานต้องมีผลสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงในประเด็นหลัก อีกทั้งรายงานจะต้องมีมาตรการที่ได้ดำเนินการให้เกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ตลอดจนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 มีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,390 แห่ง

ในปี 2560 พพ. ออกประกาศฯ ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเข้าดำเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนเพิ่มตามประกาศทั้งหมด โดยในปีนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุนค่าตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในวงเงิน 40,000 บาทต่อแห่ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าตรวจสอบฯ จะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ภายใน 31 มีนาคม 2561 และผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานต้องมีผลสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงในประเด็นหลัก อีกทั้งรายงานจะต้องมีมาตรการที่ได้ดำเนินการให้เกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของการใช้พลังงานรวมในรอบปี 2559 หรือมีผลประหยัดจากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานรวมกันไม่น้อยกว่า 300,000 เมกะจูลต่อปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนเพิ่มตามประกาศที่ยังไม่เคยรับเงินสนับสนุน พพ. จึงได้จัดทำคู่มือขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายขึ้น เพื่อให้สถานประกอบการที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครขอรับการสนับสนุนค่าจ้างผู้ตรวจสอบจาก พพ. ต่อไป

ใบสมัครขอรับการสนับสนุนและเอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์เงื่อนไข

แบบขอรับการสนับสนุน

สัญญาสนับสนุน

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

ตัวอย่างหนังสือเบิกเงิน

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

แนวทางการประเมินผลประหยัดพลังงานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

การเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานของ พพ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

เว็ปไซต์โครงการ

Back To Top