skip to Main Content

 

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านอนุรักษ์พลังงานเพื่อกำกับดูแล และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ให้กับภาครัฐและเอกชน โดยเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ปัจจุบันพบว่าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม หลายแห่งมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อนในเกณฑ์ค่อนข้างสูง จากการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายจำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ในปี 2558 พบว่ามีการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมถึง 27,803 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.7 ของการใช้พลังงานในประเทศ ซึ่งจากข้อมูลรายงานการจัดการพลังงานของ พพ. และข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า อุปกรณ์เครื่องจักร อาทิ หม้อไอน้ำ หม้อน้ำมันร้อน เตาอบ เตาเผา และระบบความร้อนอื่นๆ ที่ใช้พลังงานที่มีอายุการใช้งานมานาน มีจำนวนมาก แต่เนื่องจากหน่วยงาน ขาดงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในอุปกรณ์ใช้พลังงานความร้อน เป็นพลังงานหลักของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม ดังนั้น พพ. จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบมาตรการการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน โดยจะดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้นจริงของสถานประกอบการ เพื่อสามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าให้สูงขึ้นได้ ทั้งยังสามารถลดการนำเข้าพลังงานในภาพรวมของประเทศลงได้ โดยมีหลักเกณฑ์ให้การสนับสนุนในเบื้องต้น ที่จะพิจารณาพลังงานที่ประหยัดได้ในหน่อย MMBTU/ปี ของผู้ใช้พลังงาน (End User) ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน เกิดผลประหยัดไม่น้อยกว่า 89 ktoe/ปี (ประเมินจากงบประมาณ 250 ล้านบาท โดยสนับสนุนที่ 70 บาท ต่อ MMBTU ผู้เข้าร่วมรวม 50 ราย จะเกิดผลประหยัดรวม 3,571,428.5 MMBTU/ปี)

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงและมีการใช้งานในระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรม
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานความร้อนในภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ
  3. เพื่อให้เป็นต้นแบบและขยายผลสู่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการลดการใช้พลังงาน
  4. เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสถานประกอบการและลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ

 

ขยายระยะเวลารับสมัครรับสมัครโครงการ

– ประกาศขยายระยะเวลา

ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข DSM

ขั้นตอนดำเนินการโครงการ

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร DSM heat

เอกสารประกอบใบสมัคร ส่่วนที่ 1

เอกสารประกอบใบสมัคร ส่วนที่ 2

หนังสือขอนำส่งใบสมัคร

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการ

หนังสือยินยอม

Back To Top