skip to Main Content

ดัน 7 โปรเจ็กต์ ดึงโรงงานทั่วไทยลดใช้พลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

ร่วมเปิดโครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการชี้แจงรายละเอียด 7 โครงการสำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานเอสเอ็มอีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
อธิบดี พพ. กล่าวว่า “พพ. ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านมาตรการส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจ ควบคู่ไปกับเรื่องของความปลอดภัย โดยมีตั้งเป้าหมายเพื่อลดการใช้พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมให้ได้ไม่น้อยกว่า 100 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (Ktoe) และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกว่า 1,000 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561-2565
ด้านอธิบดี กรอ. กล่าวว่า “กรอ. โครงการดังกล่าว กำหนดระยะเวลาไว้ 5 ปี ด้วยงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กว่า 97 ล้านบาท เพื่อหนุนโรงงานกว่า 135,000 แห่งทั่วประเทศไทยในการลดใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือครั้งนี้มีอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้านระบบฐานข้อมูล ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561

Back To Top