skip to Main Content

เปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0
ที่ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี นายยงยุทธ จันทร์โรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 (Thailand Energy Innovation and Technology Awards 2019:TE-IT 2019) โดยมีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณของ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบาย วางรากฐานการพัฒนาประเทศเป็นฐานเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง จำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมเป็นพิเศษเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความตื่นตัวในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาในด้านการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนของประเทศมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับ Disruptive Innovation ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานได้อย่างดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปทั้งประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงาน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน ในโครงการ TE-IT 2019 เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หวังให้เวทีนี้เป็นเวทีประกวดที่ให้คนไทยได้พิสูจน์ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกได้อย่างยั่งยืน

Back To Top