skip to Main Content

พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน มุ่งสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ

(2 ก.ย. 63) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยนายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร โดยนายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และ สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย โดยนายธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย โดยนายอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 2 พพ.

​นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดี พพ. เปิดเผยว่า การลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน และพลังงานทดแทน และผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ โดยใช้มาตรการกำกับดูแลตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ ทั้งด้านการศึกษาวิจัย พัฒนาต้นแบบ สาธิตนำร่อง การสนับสนุนองค์ความรู้กฎหมายพลังงานให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการ การพัฒนาระบบตรวจสอบ และรวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลทางวิชาการของแต่ละหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงสู่การเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ต่อไปในอนาคต โดยมีโครงการ ที่ดำเนินการจนสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาระบบโซลาร์โดมอบแห้ง ระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป ของสถานประกอบการ

 

​“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับสมาคมวิชาชีพ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ที่มีความเข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ” นายโกมลกล่าว

 

Back To Top