skip to Main Content

พิธีมอบโล่ที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566


วันที่ 22 กันยายน 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ อาคาร 2 พพ. โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกและกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 21 ราย เพื่อเป็นเกียรติประวัติแห่งคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งประโยชน์โดยรวมของทางราชการและประชาชน พร้อมกันนี้ นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ รองอธิบดี พพ. เป็นผู้แทนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมให้คำแนะนำน้อง ๆ ในการปฏิบัติงานราชการ
Back To Top