skip to Main Content

พพ. จัดสัมมนาการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ และวิธีการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม e-Service โดยมีผู้แทนจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 ณ ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร .โดยระบบ e-Service จะสามารถให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การแจ้งแต่งตั้งและพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน การออกใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เป็นต้น ซึ่งจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมให้รวดเร็วและติดตามตรวจสอบสถานะได้ อันเป็นไปตามแผนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบริการที่สะดวกและเข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชน

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
0-2223-0021-9 ต่อ 1411 (นิวัฒน์) 1407 (กอแก้ว) 1039 (พิธา)
Back To Top