skip to Main Content

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ท่านสามารถยื่นคำขอผ่อนผันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเลิกการยื่นคำขอผ่อนผันแบบเอกสารทั้งหมด)

กำหนดการยื่นคำขอผ่อนผันฯ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของปีที่จะขอรับการพิจารณาผ่อนผัน

1. ประกาศการยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://berc.dede.go.th/?page_id=3981
2. ลิงก์สำหรับยื่นคำขอผ่อนผันฯ http://eservice.dede.go.th
3. คู่มือการยื่นคำขอผ่อนผันฯ https://shorturl.asia/kvfUP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2223-0021-9
1407, 1411 (กลุ่มวิชาการ)
1466 (กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังาน 1: สำหรับอาคารควบคุม)
1666 (กลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังาน 2: สำหรับโรงงานควบคุม)
Line Official: @eservice_dede
Back To Top