skip to Main Content


หลักการและเหตุผล

          พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้มีการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนั้น เจ้าของอาคารควบคุมและเจ้าของโรงงานควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังต้องมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานที่รับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่อธิบดีมอบหมาย ส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยปัจจุบันกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ 2535 ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 และในปีเดียวกัน พพ. ได้มีการจัดทำระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย การฝึกอบรมผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยผู้ชำนาญการ การเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

          ที่ผ่านมาในปี 2558 พพ. ได้ออกประกาศ พพ. เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2555 ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งได้ออกประกาศ พพ. เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 เพื่อกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2558 เฉพาะโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนที่มีการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือติดตั้งขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่ 3,000 kW พรือ 3,530 kVA หรือใช้พลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 60 ล้านเมกะจูลขึ้นไป และในปี 2559 พพ. มีแผนในการออกประกาศเพิ่มเติม ให้ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเข้าดำเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานให้แก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเอกชนที่มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 2,350 กิโลโวลต์แอมแปร์ขึ้นไป หรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 40 ล้านเมกะจูลต่อปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนรวม 4,652 แห่ง โดยคาดว่าในรอบการจัดการพลังงานในปี 2560 (จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบฯ ภายในเดือนมีนาคมปี 2561) จะสามารถตรวจสอบและรับรองฯ โดยผู้ตรวจสอบได้ครอบคลุมโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งหมด

          ดังนั้น เพื่อให้ระบบการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พพ. จึงต้องดำเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาตในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อบริหารงานในการออกใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานรวมถึงการดำเนินการด้านการกำกับดูแลผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การดำเนินงานในการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

วัตุประสงค์

  • เพื่อบริหารงานทะเบียนผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
  • เพื่อกำกับดูแลและประเมิณผลผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
  • เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในโรงงานควบคุมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
  • เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานการตรวจสอบและรับรองฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

คู่มือ

คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังาน ระดับผู้ชำนาญการ

คู่มือการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

คู่มือ กรณีตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

เอกสารสัมมนา

เอกสารสัมมนา โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม

เอกสารสัมมนา หัวข้อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมเพื่อการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

เอกสารสัมมนา เรื่องการตรวจสอบระบบการรจัดการพลังงาน

เอกสารการสัมมนา หัวข้อหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามกฎหมาย

เอกสารการสัมมนา แนวนโยบายด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

เอกสารสัมมนา หัวข้อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ PPT 1

เอกสารสัมมนา หัวข้อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ PPT 2

เอกสารสัมมนา หัวข้อแนวปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

แนวทางปฏิบัติและแนวทางการกำหนดค่าจ้าง

แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

แนวทางการกำหนดค่าจ้างตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส่วนที่ 1
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานส่วนที่ 2

เว็ปไซต์โครงการ

Back To Top