skip to Main Content

โครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจประเมิณค่าการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรองรับการประเมิณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง

  หลักการและเหตุผล           ตามที่กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการกำหนดมาตรการหลักเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคส่วนต่างๆ ตามปริมารการใช้พลังงานและศักยภาพในการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะต้องลดการใช้พลังงานลงให้ได้ถึงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เทียบจากปี 2558 ซึ่งการใช้พลังงานในภาคอาคารธุรกิจ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีปริมาณการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูง และจำเป็นต้องมีมาตรการบังคับและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎกะทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรัก์พลังงาน พ.ศ.…

โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ

หลักการและเหตุผล           แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558 -2579 กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดการใช่เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ในการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 (มาตรฐาน BEC) กับอาคารสร้างใหม่ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอย มากกว่า…

โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

หลักการและเหตุผล           แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2558 – 2579 กระทรวงพลังงาน ได้กำหนดการใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคาร ในการผลักดันให้เกิดการผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 (มาตรฐาน BEC) กับอาคารสร้างใหม่ที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า…

โครงการขึ้นทะเบียนและกำกับดูแลการออกใบอนุญาติในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

บทนำ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ได้มีการกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน โดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ซึ่งในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนั้น เจ้าของอาคารควบคุมและเจ้าของโรงงานควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานที่รับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่อธิบดีมอบหมาย ส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี…

โครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า (Electric Facilitator)

บทนำ ­            พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นผลให้อาคาร/โรงงานควบคุมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฏหมายให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของอาคาร/โรงงานควบคุมที่ผ่านมา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้รับงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม จากการตรวจสอบรายงานฯ พบว่าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหลายแห่งมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในเกณฑ์ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากหน่วยงานขาดงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเฉพาะในอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก…

Heat Facilitator

  หลักการและเหตุผล                 โดยจากการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนในปีที่ผ่านมา พพ. พบว่า มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนได้มากกว่า 30ktoe ดังนั้น พพ.จังมีแนวคิดในการดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์พลังงานความร้อนขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมสามารถลดการใช้พลังงานของระบบความร้อนลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลพิสูจน์ผลประหยัดที่เกิดขึ้นได้ผ่านการตรวจวัด รวมทั้งสามารถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นๆต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมมีการปรับปรุงและการใช้งานในระบบความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของวิธีการอนุรักษ์พลังงานความร้อนผ่านการปฏิบัติจริงด้วยการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดให้กับบุคลากรของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมให้สามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานความร้อนได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสามรถกระจายองค์ความรู้เพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำหลักการในการบำรุงรักษา ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ เพื่อสรุปหาแนวทางปรับปรุง ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตามเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม…

Back To Top