skip to Main Content

พพ. จัดสัมมนา“โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย”

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” ซึ่งเป็นการบูรณาการระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและระบบมาตรฐานตามมาตรฐานสากล ISO 50001 เข้าด้วยกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการจัดการพลังงาน ณ ห้องนพวงงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) หมวด 3 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาตรา 23 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นผลให้อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดย พพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกับโรงงานควบคุม จำนวน 5,693 โรงงาน และอาคารควบคุม จำนวน 2,982 อาคาร ดังนั้น พพ. จึงมีการพัฒนารูปแบบและเครื่องมือ ให้ออกมาในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล และทำการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีการจัดทำระบบ ISO 50001 ทั่วประเทศ จำนวน 52 แห่ง จากนั้นนำฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบ และปรับใช้มีการเข้าให้คำปรึกษา และอบรมวิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลปรางค์วิไล ชัยยา เรียบเรียงวิชัยยุทธ เสือสมิง ถ่ายภาพ

Back To Top