skip to Main Content

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการยื่นคำขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการยื่นคำขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกทั้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564  พพ. จึงขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและการยื่นคำขอผ่อนผันฯ ดังต่อไปนี้

  1. การส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รอบปีการจัดการพลังงาน
    พ.ศ. 2563 จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  2. การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
    แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดตามประกาศ

หมายเหตุ : เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน การขอผ่อนผันฯ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน

จ่าหน้าซองรายละเอียดดังนี้

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือกรณีท่านมาติดต่อด้วยตัวเอง ให้ยื่นเอกสารใส่ในกล่องที่ได้จัดเตรียมไว้ด้านล่างอาคาร 8 โดยให้ปฏิบัติดังนี้

  1. กรอกใบรับเอกสาร
  2. ใช้มือถือถ่ายใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐานว่ามายื่นแล้ว
  3. แนบใบรับเอกสารพร้อมเอกสารที่มาส่งไว้ในกล่อง

โดยท่านสามารถตรวจสอบติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่ http://m-berc.dede.go.th/xmain.php

หรือติดต่อกลุ่มวิชาการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน โทร 1038 1039 1323 1407 1411 1669

ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอบคุณค่ะ

Back To Top