skip to Main Content

พพ. ขอประกาศให้ทราบว่าปัจจุบันกฎกระทรวง BEC ยังไม่มีการบังคับใช้กับการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ผู้ประกอบการที่กำลังยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามปกติไปก่อน ยังไม่ต้องมีการรับรองการออกแบบอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC
อ่านประกาศ เรื่อง สถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 ได้ที่
https://www.dede.go.th/download/general64/annouseEE_101064.pdf

Back To Top