skip to Main Content

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้ความร่วมมือดำเนินการตามกฎหมายกำหนดและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายโสภณ มณีโชติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้ความร่วมมือดำเนินการตามกฎหมายกำหนดและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร. บ. ควบคุมอาคาร ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มวิชาการ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
0-2223-0021-9 ต่อ 1411 (นิวัฒน์) 1407 (กอแก้ว)
Back To Top