skip to Main Content

พพ.ออกประกาศให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC พร้อมรองรับการบังคับใช้อาคารก่อสร้างใหม่ เริ่มใช้ พ.ย. นี้

📣พพ.ออกประกาศให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC พร้อมรองรับการบังคับใช้อาคารก่อสร้างใหม่ เริ่มใช้ พ.ย. นี้ . 📍ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การรับรองผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 . สาระสำคัญของประกาศ อาทิ 📍ให้การรับรองผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในการออกแบบอาคาร BEC โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.นี้ 📍วิศวกรหรือสถาปนิกที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ พพ.ให้การรับรอง สามารถยื่นคำขอการรับรองให้ทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินฯ ได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 📍รายละเอียดประกาศ👇👇 http://new.2e-building.com/…/ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอ… . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โทร.0 2225 2412

Read More

พพ. เดินสายมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)

พพ. เดินสายมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) . (4 ต.ค.64) นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ได้มอบฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและโล่ ประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี รศ. ดร. สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ เป็นผู้รับมอบ . ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีอาคารที่ได้รับรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 4 อาคาร ได้แก่ อาคารอุทยานเทคโนโลยี, อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเหล็ก, อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง โดย พพ. ได้เข้ามอบรางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน…

Read More

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญเจ้าของอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Green Energy ครั้งที่ 2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญเจ้าของอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Green Energy ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. - เจาะลึกหลักเกณฑ์รับทุนเพื่ออนุรักษ์พลังงาน - เข้าถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล - รู้เทรนด์การประหยัดพลังงานด้วย Smart Factory ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/3AtGOAO ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณรวิกานต์ โทร.063 220 5643

Read More

พพ. ขอประกาศให้ทราบว่าปัจจุบันกฎกระทรวง BEC ยังไม่มีการบังคับใช้กับการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ผู้ประกอบการที่กำลังยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามปกติไปก่อน ยังไม่ต้องมีการรับรองการออกแบบอาคารตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC อ่านประกาศ เรื่อง สถานภาพการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 ได้ที่ https://www.dede.go.th/download/general64/annouseEE_101064.pdf

Read More

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมการลงทุนประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและพิจารณาอนุมัติ สำหรับกิจการที่เข้าข่ายการได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยสามารถดูประกาศฉบับเต็มและดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ พพ. ESCO-BOI 2566 ได้ที่ https://shorturl.asia/qx0C3

Read More

แจ้งการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

เพื่อความสะดวกและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมสามารถส่งรายงานทาง e-Form ได้ตาม Link  https://eform2.dede.go.th/login

Read More

รายชื่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมอีเมล เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 

กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำรายชื่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมอีเมล เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

Read More

พพ. ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ส่งเสริม SME ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

พพ. ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ส่งเสริม SME ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ณ ห้องประชุม อาคาร 2 พพ. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า “พพ. ได้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โดยเฉพาะการจูงใจด้วยการส่งเสริมผ่านมาตรการด้านการเงินทั้งในรูปแบบของการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงิน ภายใต้โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน การให้เงินสนับสนุนการลงทุนบางส่วน ผ่านโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการให้เงินอุดหนุนผลประหยัดพลังงานแบบให้เปล่า ผ่านโครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยการอุดหนุนผลประหยัดทั้งด้านไฟฟ้าและความร้อน ทั้งนี้ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME…

Read More

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการยื่นคำขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการยื่นคำขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) อีกทั้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564  พพ. จึงขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและการยื่นคำขอผ่อนผันฯ ดังต่อไปนี้ การส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รอบปีการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2563 จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม…

Read More
Back To Top