skip to Main Content

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3

คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่ให้กับผู้ที่ได้รับการสนับสุนนระบบอบแห้งปี 2559 พร้อมเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3 พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ดังนี้ (พพ.) ได้เริ่มดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบล่าโดม ในการลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยสนับสนุนงบลงทุนบางส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 120 ราย ซึ่งทาง พพ. หวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าอบแห้งในเชิงพาณิชย์ โดยระบบอบแห้งฯ ที่ พพ. ให้การสนับสนุน มี 3…

Read More

รมว. พลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund)

               นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund) ณ โรงพยาบาลสตึก อำเภอสตึก โดยมีนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ                นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ให้การสนับสนุนเงินลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลสตึก ทั้งด้านหลอดไฟ LED เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ รวมวงเงินกว่า 400,000 บาท สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 92,137 kWh/ปี คิดเป็นเงินประหยัดกว่า 359,335 บาท เมื่อวันที่…

Read More

พพ. จัดสัมมนาชี้แจงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 61

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ประจำปี 2561

Read More

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนและระบบปรับอากาศ”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล พร้อมเป็นประธานเปิด สัมมนา แถลงผลสำเร็จการดำเนินงาน

Read More

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

Read More

ดัน 7 โปรเจ็กต์ ดึงโรงงานทั่วไทยลดใช้พลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) พร้อมด้วยนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

Read More

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว. พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

Read More

พพ. เดินหน้าอาคารอนุรักษ์พลังงาน จับมือสภาวิศวกรเร่งพัฒนาบุคลากรรับรองแบบ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงนาม MOU ร่วมกับสภาวิศวกร เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน รองรับกฎกระทรวง BEC ที่คาดว่า จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้

Read More

พพ. จัดฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ ข้าราชการไทยไม่โกง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกรียรติภูมิข้าราชการ

Read More

รมว.พลังงาน ติดตามสถานการณ์พลังงานภาคตะวันออก

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน

Read More
Back To Top