skip to Main Content
ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา “สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวกับการผลักดัน ขับเคลื่อนกฎกระทรวง”

โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การไฟฟ้า, กระดาษ และหิน กรวด ดินทราย) และโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ประจำปี 2564

สถานภาพโรงงานควบคุม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2564

การยื่นคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ณ ห้องประชุมแสนสุข 4-5 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โฮเทล จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

Mr. Sato Akira, Director of Energy & Mining Group, Infrastructure Management Dept., JICA HQ และคณะ เยี่ยมชมอาคาร 70 ปี พพ.

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) พ.ศ. 2566

พิธีมอบโล่ที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักให้ความร่วมมือดำเนินการตามกฎหมายกำหนดและรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนากฎหมายเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงาน

พพ. จัดสัมมนาการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service

พพ.ขอความร่วมมือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ร่วมใจกันประหยัดพลังงาน

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ตามที่ พพ. ได้ให้ท่านทำการสำรองที่นั่งการสัมมนา “การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม e-Service

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลารับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม

ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงาน” (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📌ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงพัฒนากฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์

📣 พพ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “ชี้แจงการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน”

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-Form

กำหนดแนวทางการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์

ประกาศ พพ. ขยายเวลาการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รอบปีการจัดการพลังงาน 2564

พพ.ออกประกาศให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน BEC พร้อมรองรับการบังคับใช้อาคารก่อสร้างใหม่ เริ่มใช้ พ.ย. นี้

พพ. เดินสายมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ภายใต้โครงการกำกับดูแลและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญเจ้าของอุตสาหกรรมและธุรกิจ SME เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Green Energy ครั้งที่ 2

พพ. ขอประกาศให้ทราบว่าปัจจุบันกฎกระทรวง BEC ยังไม่มีการบังคับใช้กับการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) พ.ศ. 2566

ขยายเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

แจ้งการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563

รายชื่อเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมอีเมล เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 

พพ. ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ส่งเสริม SME ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ประกาศ การขยายกำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และการยื่นคำขอผ่อนผัน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

พพ. จัดสัมมนา“โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย”

พพ. แถลงผลสำเร็จ โครงการพัฒนาและสาธิตการใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์ระบบความร้อนและไฟฟ้าของโรงงานควบคุม ตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (กลุ่มอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า)

พพ. เดินหน้าใช้กฎกระทรวง BEC คุมอาคารใหม่-ดัดแปลง

พพ. จับมือ 3 สมาคมวิชาชีพ ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและพลังงานทดแทน มุ่งสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ให้เข้มแข็ง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบาย พลังงานร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ

พพ. จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

พพ. มอบรางวัล 26 ผลงานนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 พร้อมผลักดันสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่อไป

เปิดสัมมนาโครงการการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Form ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ จ.กรุงเทพมหานคร

เปิดสัมมนาโครงการการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานและรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Form ณ โรงแรม สิงห์ โกเดนท์เพลส จ.สงขลา

เปิดงานสัมมนาชี้แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดโครงการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0

กระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ รร.ทีปังกรฯ (วัดสุนทรสถิต) ครู-นักเรียนสร้างเครือข่ายประหยัดพลังงานสู่ครอบครัว-ชุมชน

พพ_จับมือการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนมาตรฐาน_BEC

สัมมนาเปิดโครงการกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม(Regulate and Facilitate Expert (RFE)) (กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ก๊าซและการประปา และอุตสาหกรรมหิน กรวด ดิน ทราย)

กิจกรรม “รณรงค์การประหยัดพลังงาน เราทำได้” ในโครงการ “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จิตอาสาพลังงาน เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พพ.นำชมเซ็นทรัลฯ โคราช ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่ออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม และอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน BEC (Building Energy Code)

26 ต.ค. 61 ผอ.โกมล บัวเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา “ระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) และพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535” ณ โรงแรมเดอะทวิน กทม.

ผกอ. แถลงข่าวงาน thailand ESCO fair 2018 “ก้าวไปสู้ Energy 4.0 ด้วย ESCO”วันอังคารที่ 9 ต.ค. 2561 10-11.30น ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายวรยุทธ คงบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับการอนุรักษ์พลังงาน 1 ให้เกียรติเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นปรับปรุงกฎหมาย ที่พัทยา ชลบุรี

สัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่ 3 “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองกฎหมายการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” วันที่ 27 ส.ค. 61 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

การประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม BEC ระบบ Web-based ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันที่ 3 ส.ค. 61 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์

สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานสัมมนา “Energy Efficienercy Building Trends and Move in Thailand 4.0” โครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พพ. ร่วมถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานสัมมนา BEC สัญจร ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ สกอ. เข้าร่วมการประชุมและบรรยายเรื่อง Accelerating Energy Efficiency in Building Sector

ดร.พงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ วิศวกรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เข้าร่วมบรรยาย Asian Utility Week

(พพ.) จัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

รองนายกรัฐมนตรีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพกองบิน2

สัมมนาเปิดตัวโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

การดำเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ระยะ 4

พพ.เปิดตัว “3 หนุ่ม 3 มุม” เป็นพรีเซ็นเตอร์ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” และ “บ้านประหยัดพลังงาน”

นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน จักรยานยนต์ไฟฟ้า

รมว. พน. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ. นครสวรรค์

เปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ดันพลังงานทางเลือกสู่เวทีอาเซียน

นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวความคิดในการต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ Thailand Energy Awards”

การประชุมคณะทำงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมภายใต้ข้อตกลงระหว่าง พพ. และ กรอ.

การสัมมนา ” การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ ” โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings, PEECB)

พพ. แนะการดำเนินงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม

ลงนาม MOU ผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง

สัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 ครั้งที่ 3

รมว. พลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching fund)

พพ. จัดสัมมนาชี้แจงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 61

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดสัมมนา “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบความร้อนและระบบปรับอากาศ”

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2561”

ดัน 7 โปรเจ็กต์ ดึงโรงงานทั่วไทยลดใช้พลังงาน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว. พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

พพ. เดินหน้าอาคารอนุรักษ์พลังงาน จับมือสภาวิศวกรเร่งพัฒนาบุคลากรรับรองแบบ

พพ. จัดฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ ข้าราชการไทยไม่โกง

รมว.พลังงาน ติดตามสถานการณ์พลังงานภาคตะวันออก

Back To Top